Obchodné podmienky
Informácie pre zákazníkov


Podľa zákonov č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení si Vás dovoľujeme informovať o základných právach a povinnostiach pre podnikateľov, vzťahujúcich sa k dodávke a prípadnej reklamácii tovaru.


  • Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
  • Balenie a tovar je nutné pri prevzatí dôkladne skontrolovať a prípadné vady bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Na tieto zjavné vady inak nemožno neskôr uplatniť právo z vadného plnenia.
  • Právo zo skrytých vád je nutné oznámiť bezodkladne po tom, čo mohol kupujúci túto vadu pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do 2 rokov od odovzdania veci. Napríklad sa môže jednať o prasknutie vo zvare.
  • Reklamáciu je možné uplatniť osobne u predávajúceho či odoslaním na adresu autorizovaného servisu: WIKUS SK s.r.o., Mojzesovo 316, 94104 Mojzesovo
, Slovensko, telefón: +421 356 578 308, e-mail: wikus@wikus.sk.
  • U predávajúceho je možné nárokovať skutočné a účelne vynaložené náklady spojené s reklamáciou.
  • K reklamovanému tovaru odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (ak je oprava možná: oprava alebo zľava z kúpnej ceny, ak nie je oprava možná: dodanie novej veci alebo odstúpenie od zmluvy) a kontaktné údaje (telefón , email), kam je možné zaslať potvrdenie o prijatí a vybavení reklamácie.
  • V prípade dodania novej veci alebo odstúpenia od zmluvy je nevyhnutné vrátiť vec alebo tovar späť predávajúcemu, ideálne v pôvodnom stave.
  • Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 40-tich dní odo dňa jej uplatnenia.
  • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci.


Vopred ďakujeme za Vašu spoluprácu s riešením prípadných vád. Vašu dôveru si veľmi vážime a vynasnažíme sa, aby ste vždy boli s našimi produktmi a službami spokojní.