Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov


Tieto zásady spracovania a ochrany osobných údajov („Zásady“) predstavujú základné zásady, ktorými sa AIGER s.r.o., Dojetřice 32, 285 06 Sázava, Česko, IČO: 24836621 („Spoločnosť“)riadi pri získavaní a spracovávaní osobných údajov.

Tieto Zásady vykonávajú práva a povinnosti Spoločnosti vyplývajúce najmä z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov:


 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“);
 • zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona.

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Spoločnosti wikus.sk („Webové stránky“), a to bez ohľadu na to, či sú v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou alebo nie.


Čo sú to osobné údaje

Osobnými údajmi sa v súlade s GDPR rozumejú všetky informácie o určenej alebo určiteľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby. („Osobný údaj“).


Aké osobné údaje spoločnosť spracováva

Spoločnosť o Vás môže zhromažďovať nasledujúce Osobné údaje:


1) Osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami oznámite

Takýmito Osobnými údajmi sú najmä údaje, ktoré uvediete vo vyplnenom registračnom, objednávkovom či inom formulári, alebo ktoré Spoločnosti oznámite prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu či iného obdobného zariadenia. Osobné údaje môžete Spoločnosti poskytnúť aj [pri súťažiach], [vložením recenzie produktu alebo služby], [rezervovacie miesta na školenie] či [zaslaním všeobecnej otázky]. Jedná sa predovšetkým o meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o zvolenej platobnej metóde a pod.


Vyššie uvedené Osobné údaje bude Spoločnosť spracovávať za účelom:


 • poskytnutie služby, produktu či informácie, o ktorú ste prejavili záujem;
 • v prípade, že ste súčasný zákazník tiež k poskytnutiu informácií o iných službách či produktoch podobných tým, ktoré boli predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu;
 • ak ste nový zákazník, bude Vám Spoločnosť zasielať obchodné oznámenia a ponuky produktov a služieb iba v prípade, že ste k tomu Spoločnosti dali výslovný súhlas;
 • posúdenie a vyhodnotenie Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu.

2) Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť zhromažďuje sama

Pri návšteve našich Webových stránok môže Spoločnosť zhromažďovať niektoré informácie nevyhnutné na to, aby bola zaistená riadna a pohodlná prevádzka Webových stránok. Takými informáciami sú údaje o internetovom protokole (IP), slúžiace na pripojenie Vášho počítača k internetu, Vaše registračné údaje, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, plug-in prehliadačov, údaje o Vašej návšteve, vrátane platného Uniform Resource Locator (URL) , cestu na a z Webových stránok (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si zobrazili alebo hľadali, časy odozvy, chyby počas sťahovania, dĺžku návštev určitých stránok, informácie o interakcii pri návšteve stránok (napríklad rolovanie, kliknutie a umiestnenie myši) či spôsob opúšťania stránky.

Tieto osobné údaje Spoločnosť využíva na správu a zlepšovanie Webových stránok a na účely zaistenia interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu, štatistických účelov a evidenciu početnosti náhľadov. Tieto Osobné údaje je možné ďalej využiť na meranie účinnosti reklamy a na poskytovanie relevantnej inzercie.


Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás Spoločnosť získa môžu byť odovzdávané [v rámci skupiny [WIKUS], tj prepojeným osobám Spoločnosti;] a tretím osobám („Spracovatelia“), ktoré Spoločnosti pomáhajú plniť jej zmluvné povinnosti sprostredkovaním určitých služieb (napr. doručovanie služby). Spoločnosť odovzdáva Osobné údaje iba tým Spracovateľom, ktorí poskytujú záruky dostatočnej úrovne zabezpečenia Vašich Osobných údajov a tieto Osobné údaje spracovávajú výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov. V tomto zmysle môže Spoločnosť odovzdávať Osobné údaje týmto Spracovateľom:


 • externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom splnenia zmluvnej povinnosti Spoločnosti;
 • poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov a realizácie platobného styku;
 • poskytovateľom poštových a doručovacích služieb za účelom doručenia produktov či služieb ponúkaných Spoločnosťou;
 • správcovia Webových stránok.

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná poskytnúť Vaše Osobné údaje tretím osobám (napr. orgánom činným v trestnom konaní) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Prostriedky ochrany osobných údajov

Za účelom ochrany a minimalizácie rizika neoprávneného prístupu k Osobným údajom Spoločnosť prijala organizačné a technické opatrenia.


Medzi tieto opatrenia patria:


 • organizačné obmedzenia zužujúce okruh osôb oprávnených prichádzať do styku s Osobnými údajmi;
 • technické zabezpečenie serverov a Webových stránok Spoločnosti proti neoprávnenej manipulácii.

Osoby prichádzajúce do styku s Osobnými údajmi sú poučené o zásadách ochrany osobných údajov a pri ich spracovaní sú viazané mlčanlivosťou.


Dĺžka uchovávania Osobných údajov

Spoločnosť Osobné údaje uchováva iba po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie svojich zmluvných záväzkov a na plnenie povinností, ktoré pre Spoločnosť vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu Spoločnosť uchováva iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Po zániku zákonného dôvodu, na základe ktorého dochádza k spracovaniu Vašich Osobných údajov Spoločnosť tieto Osobné dáta a všetky ich existujúce kópie zlikviduje.


Cookies

Čo tu nájdete?

Táto webová stránka (ďalej len „Web“), používa cookies a technológie podobné cookies.

V tomto dokumente sa dozviete, čo to sú cookies a ako ich používame.


Čo sú cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Vďaka cookies vás môže správca odlíšiť od iných používateľov Webu a účinnejšie si zaznamenať informácie o vašej návšteve a správaní na webe. Cookies nie sú nijako škodlivé pre vaše zariadenie ani pre jeho softvér. Ako užívateľ môžete vypnúť alebo obmedziť používanie cookies vo vašom prehliadači.

Súbory cookies je možné používať na mnoho účelov ako sú:


 • zabezpečenie fungovania základných funkcií webu
 • uloženie preferovaného jazyka
 • analýza návštevnosti s cieľom vylepšovania webu a
 • marketingové účely, najmä zobrazenie reklamy na stránkach

Aké typy cookies používame?

Tu sa dozviete, aké typy cookies môžeme na stránkach používať. Konkrétne cookies, ktoré aktuálne používame, nájdete v nastavení vášho prehliadača.


 • Základné (nutné) cookies
  Základné cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby Web plnil svoje základné funkcie a aby nám bola umožnená prevádzka tohto Webu. Tieto cookies sú automaticky umiestnené na vašom počítači alebo inom zariadení v okamihu, keď vstúpite na Web, alebo vykonávate niektorú z možných činností na Webe. Základné cookies nemôžete zakázať. Bez nich by Web nemohol správne fungovať.
 • Preferenčné cookies
  Preferenčné cookies dovoľujú Webu zapamätať si informácie, ktoré ovplyvňujú vzhľad a správanie Webu. Ide napríklad o región, v ktorom sa nachádzate, alebo preferovaný jazyk. Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie, iba ak nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.
 • Analytické cookies
  Analytické cookies sú používané najmä službou Google Analytics preto, aby sme zistili, ako Web využívate. Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu používania Webu s cieľom zlepšovať fungovanie webu. Informácie vygenerované súborom cookie o používaní stránky budú prenesené a uložené na serveroch spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Tieto dáta sú určené výhradne na vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc. nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje (napr. email, meno či telefónne číslo).
  Viac informácií o tom, ako Google, Inc. používa analytické cookies, nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba pokiaľ nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.
 • Marketingové cookies
  Marketingové cookies sú používané na mapovanie návštevníkov naprieč webovými stránkami. Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklamy relevantnej pre jednotlivých užívateľov a ich odovzdanie prevádzkovateľom reklamy. Je preto hodnotná najmä pre cudzích inzerentov. Na tieto účely využívame najmä služby Facebook a Google.
  Tieto cookies budeme ukladať na vaše zariadenie iba pokiaľ nám to dovolíte buď pomocou cookie lišty, alebo na vašom prehliadači.

Chcete zmeniť nastavenia súborov cookies?

Pokiaľ nechcete, aby sme na vašom prehliadači ukladali preferenčné, analytické alebo marketingové cookies, môžete si tieto preferencie upraviť vo vašom prehliadači. Tým zabránite zberu dát o vás. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:Pokiaľ chcete nastavenie cookies zmeniť a neviete si rady, môžete sa nám tiež ozvať na e-mail aiger@aiger.cz


Integrácia YouTube

Na vkladanie videí na naše webové stránky používame YouTube, službu poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Ltd., Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Írsko. Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas v súlade so Zásady GDPR. Obsah z YouTube bude znova až potom, čo ho schválite. Videá YouTube sú integrované do kódu YouTube s deaktivovanými funkciami sledovania. Ďalšie informácie nájdete v podrobnom vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google www.google.com/policies/privacy/. Nedá sa však vylúčiť prenos dát do USA.

Pri používaní služby platia podmienky použitia YouTube (https://www.youtube.com/t/terms). Informácie o ochrane údajov pri používaní tejto služby nájdete v podrobnom vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google (https://www.google.com/policies/privacy). Súhlas je možné odvolať cez nastavenie v správe súhlasu (cookie banner). Odhlásenie: https://adssettings.google.com/authenticated.


Práva subjektov údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov Spoločnosťou Vám patria nasledujúce predpisy na ochranu Osobných údajov zaručené práva:


 • právo odvolať súhlas so spracovaním Osobných údajov, ak je spracovanie založené na jeho základe;
 • právo požadovať prístup k Osobným údajom ak informáciám o tom, ktoré Vaše Osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané;
 • právo na opravu nepresných Osobných údajov a prípadne aj na doplnenie neúplných Osobných údajov;
 • právo na výmaz spracovávaných Osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
 • právo získať Osobné údaje, ktoré ste Spoločnosti poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inej osobe;
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti Osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj. na Úrade pre ochranu osobných údajov, na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.

Vyššie uvedené práva a prípadné sťažnosti je možné uplatniť u Spoločnosti, ako správca údajov písomne ​​na nižšie uvedenej adrese či prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu aiger@aiger.cz.


AIGER s.r.o.
Dojetřice 32, 285 06 Sázava, Česko


Tieto Zásady sú platné a účinné od 1.1.2024.